Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

18 ANI DE LA HIROTONIA ÎNTRU ARHIEREU A ÎNTÂISTĂTĂTORULUI EPARHIEI NOASTRE, PREASFINȚITUL PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI
Astăzi, 15 octombrie 2018, se împlinesc 18 ani de la hirotonia întru arhiereu a Întâistătătorului eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.


Chiriarhul nostru s-a născut în ziua de 20 aprilie 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova. După terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna, iar în anul 1991 este tuns în monahism, primind numele și binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în 1992. Între anii 1992–1996, urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București.


În anul 1996, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredințează ascultarea de stareț al Schitului Darvari, redeschis după o lungă și tristă perioadă de tăcere. Aici a desfășurat o intensă activitate duhovnicească și administrativă, întărind obștea monahilor, creând o comunitate de credincioși bine închegată, construind un paraclis, stăreția, arhondaricul, trapeza și chiliile și restaurând vechea incintă. În paralel cu această slujire, Preasfinția Sa și-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția „Doctrină și cultură".


În anul 1999 primește rangul de Protosinghel, și tot în acest an este admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută în data de 3 martie 2005.


Apreciind pregătirea sa teologică și activitatea pastoral-misionară desfășurată, în ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul", hirotonia având loc în data de 15 octombrie 2000.


În această calitate a coordonat și îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relații Externe Bisericești, Comunități Externe, Învățământ, Biserica și Societatea, Diaconia, Biroul de Presă și Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunități Externe, Sectorul Patrimoniu Național Bisericesc, Asociația Diaconia, Așezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenția de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum și îndrumarea activității Schitului Darvari din București.


Avându-se în vedere experiența acumulată timp de șase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția celui de-al V-lea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, și întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu.


În Episcopia Giurgiului, Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie desfășoară o bogată activitate în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele și solicitările tuturor preoților, dar și ale credincioșilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei. Un aspect important al desfășurării activității Preasfinției Sale îl reprezintă revigorarea vieții monahale, prin înființarea de mănăstiri și schituri. Astfel, au fost înființate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe", Schitul „Sf. Nicolae" din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire" din orașul Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului" din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul", situată în pădurea de la Slobozia, Schitul Mironești, Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii" din com. Florești-Stoenești, Schitul „Delta Neajlovului", Schitul Letca Nouă și a fost reactivată Mănăstirea Găiseni. De asemenea, Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu, a fost permanent în grija Preasfinției Sale, atenție concretizată prin realizarea amplelor lucrări de restaurare și consolidare ale acestei biserici, lucrări de curățire a picturii, a fost împodobită cu deosebite odoare sfinte pentru desfășurarea cultului. Toate aceste strădanii au fost binecuvântate prin săvârșirea slujbei de resfințire de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei canonice pe care a efectuat-o în Episcopia Giurgiului în data de 23 aprilie 2010.


Totodată, a fost susținută și activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziționarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea și consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcașe de cult și înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfășurări a vieții parohiale.


De asemenea, a fost ridicată noua Catedrală Episcopală, cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe", unde în prezent sunt desfășurate ample lucrări de construcție. Această nouă Catedrală Episcopală a devenit un punct de reper spiritual foarte important pentru credincioșii din Eparhia Giurgiului.


În timpul arhipăstoririi Ierarhului nostru au fost construite noi biserici pentru parohiile lipsite de locașurile de cult, iar cele vechi au fost restaurate. În plan social-filantropic, au fost înființate centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizați. Între acestea, se cuvine să enumerăm Asociația „Letca Nouă", înființată în 2006, Așezământul „Grădina Maicii Domnului", Așezământul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" din comuna Slobozia din județul Giurgiu, ce are drept scop ocrotirea și reintegrarea în societate a mamelor și copiilor, victime ale violenței în familie.


Totodată, în eparhia noastră, prin purtarea de grijă a Chiriarhului nostru, funcționează Cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul", deservit de monahia Andreea Dragomir, medic specialist – medicină de familie. Acest cabinet funcționează într-un spațiu modern, cu o dotare corespunzătoare, oferind servicii medicale gratuite atât persoanelor asigurate, cât și persoanelor neasigurate și fără posibilități materiale.


Îmbogățirea activității culturale a eparhiei a reprezentat și reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinției Sale. Din acest motiv, pentru a putea răspunde cerințelor și provocărilor vremii, Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a acordat binecuvântarea înființării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfășoară atât programele catehetice „Hristos împărtășit copiilor" și „Alege Școala", cât și diferite conferințe ale credincioșilor giurgiuveni. Între aceste centre se cuvine să menționăm Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul" din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul" și „Nichifor Crainic" din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban" al Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu" al Mănăstirii „Buna Vestire" din Bolintin, Centrul Pastoral - Misionar „Sfânta Muceniță Filofteia" al Parohiei Joița, Centrul Cultural-Pastoral „Gavril Drugănescu" al Protoieriei Bolintin și Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Antim Ivireanul" al Parohiei Mihăilești. De asemenea, au fost înființate Editura Eparhială și Muzeul eparhial.


Învățământul teologic giurgiuvean se bucură de atenția deosebită a Preasfinției Sale. Din anul școlar 2008–2009, Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul" din mun. Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înființarea lui. Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, Preasfinția Sa a pus la dispoziția tinerilor teologi un volum impresionant de cărți din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiții, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens.


Permanenta preocupare pentru dezvoltarea și încurajarea educației religioase a tinerei generații prin reactivarea catehezei parohiale, a făcut ca în Episcopia Giurgiului, astăzi, programul catehetic national „Hristos împărtășit copiilor" să se desfășoară în peste 140 de parohii, unde au fost organizate grupe cu 10-15 copii și tineri.


Totodată, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie, la Centrul Eparhial pentru copii și tineret „Sfântul Ioan Valahul", dar și în celelalte centre cultural-pastorale înființate, se desfășoară numeroase activități educativ-religioase în scopul formării caracterului religios-moral al tinerilor.


În anul 2012, în ziua de 20 decembrie, Episcopia Giurgiului a achiziționat Ansamblul brâncovenesc Drugănescu, situat în comuna Florești-Stoenești, jud. Giurgiu. Aici, au fost amenajate noul sediu al Protoieriei Bolintin, Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu", și a fost organizat un muzeu etnografic al Episcopiei Giurgiului, chilia „In memoriam Patriarhul Teoctist", în care se regăsesc obiecte personale care au aparținut celui de-al V-lea patriarh al României și biblioteca „Dimitrie Bolintineanu", care adăpostește un bogat fond de carte.

În anul 2016, închinat educației religioase a tineretului creștin ortodox, a fost înființată Grădinița „Îngerașii" a Episcopiei Giurgiului, care cât de curând va fi inaugurată. Grădinița va avea program prelungit, cantină proprie, săli de activități, locuri de joacă, toate acestea cu scopul de a dezvolta un mediu propice în care copiii să-și poată descoperi și cultiva darurile pentru a deveni responsabili și iubitori, pentru a crește în lumina învățăturii creștine și în acest context al lumii contemporane.


Astăzi, la împlinirea acestor 18 ani de la hirotonia întru arhiereu, preoții și credincioșii eparhiei noastre urează Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie ani mulți, alese împliniri duhovnicești, sănătate deplină, pace sufletească și rodnică arhipăstorire.


ÎNTRU MULȚI ŞI BINECUVÂNTAȚI ANI, PREASFINȚITE PĂRINTE EPISCOP AMBROZIE!

Aspecte din timpul sllujbei de hirotonie întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Ambrozie - Catedrala Mitropolitană

Aspecte din timpul sllujbei de hirotonie întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Ambrozie - Catedrala Mitropolitană
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12290,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română