Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

TREISPREZECE ANI DE LA ÎNTRONIZAREA PREASFINȚITULUI PĂRINTE DR. AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI
Astăzi, 9 aprilie 2019, se împlinesc treisprezece ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului.


Întâistătătorul eparhiei noastre a văzut lumina zilei la 20 aprilie 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova. Simțind chemarea lăuntrică a slujirii sfaturilor evanghelice și urmării chipului îngeresc, odată cu terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute centre monahale prahovene, cu dorința de a-și închina viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui.


În anul 1991 este tuns în monahism, primind numele și binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie.


Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, tânărul monah este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în 1992. Anii petrecuți în obștea Schitului Crasna, figurile pline de lumină ale povățuitorilor săi duhovnicești, au fost, nu de puține ori, rememorați de Preasfinția Sa cu duioșia și prețuirea cu care se cuvine a ne omagia părinții spirituali.


Atrăgând atenția prin comportarea exemplară și prin interesul vădit pentru studiu și cultură, Preasfinția Sa urmează, între anii 1992–1996, cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București, fiind remarcat de către profesorii acestei prestigioase instituții teologice, prin seriozitate și prin calități intelectuale deosebite.


În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredințează ascultarea de stareț al Schitului Darvari, redeschis după o lungă și tristă perioadă de tăcere. În tot acest răstimp, tânărul stareț al Darvarilor a desfășurat o intensă activitate duhovnicească și administrativă, întărind obștea monahilor, creând o comunitate de credincioși bine închegată, construind un paraclis, stăreția, arhondaricul, trapeza și chiliile și restaurând vechea incintă.


În paralel cu această slujire, Preasfinția Sa și-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția „Doctrină și cultură".


Lucrarea de dizertație „Palamism și secularizare", redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referință în cadrul cercetărilor palamite din țara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000.


Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinția Sa primește în anul 1999 rangul de Protosinghel, în același an fiind admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioși profesori greci, va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepțional) propunând publicarea ei.


Apreciind pregătirea sa teologică, bogata activitate pastoral-misionară și socială, ca și promptitudinea și stăruința în îndeplinirea ascultărilor încredințate, în ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul", hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.


În această calitate a coordonat și îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relații Externe Bisericești, Comunități Externe, Învățământ, Biserica și Societatea, Diaconia, Biroul de Presă și Biroul de Pelerinaje.


Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunități Externe, Sectorul Patrimoniu Național Bisericesc, Asociația Diaconia, Așezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenția de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum și îndrumarea activității Schitului Darvari din București.


Activitatea bogată desfășurată în demnitatea de Episcop vicar patriarhal, lângă unul dintre cei mai mari Patriarhi ai României, Patriarhul Teoctist Arăpașu, a fost o adevărată școală pentru Preasfințitul Părinte Ambrozie, căruia i s-au încredințat sarcini de înaltă răspundere, pe măsura pregătirii sale, și pe care le-a împlinit cu responsabilitate și competență. Toate acestea l-au format ca ierarh destoinic și om de cultură, atașat valorilor spiritualității românești, pe care le-a iubit și păstrat întotdeauna.


Avându-se în vedere aceste realizări și experiența acumulată timp de șase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, și întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu.


În acești treisprezece ani de arhipăstorire în Episcopia Giurgiului, Preasfinția Sa a desfășurat o activitate deosebită în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele și solicitările preoților, dar și ale credincioșilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei. Un aspect important al desfășurării activității Preasfinției Sale îl reprezintă revigorarea vieții monahale, prin înființarea de mănăstiri și schituri. Multe mănăstiri și biserici, monumente istorice, care oglindesc simțămintele și ideile înaintașilor, dar și măiestria meșterilor de odinioară, au îmbrăcat haină nouă în urma lucrărilor de restaurare efectuate sub directa îndrumare a Chiriarhului locului.


Astfel, au fost înființate: Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe", Schitul „Sf. Nicolae" din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire" din Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului" din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul" în pădurea de la Slobozia, Schitul Mironești, Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii" din com. Florești-Stoenești, a fost reactivat Schitul Strâmbu-Găiseni din localitatea Găiseni, care a devenit, în anul 2015, Mănăstirea Găiseni și Așezământul monahal „Grădina Maicii Domnului" din localitatea Letca Nouă.


De asemenea, Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu a fost necontenit în atenția Preasfinției Sale, atenție concretizată prin realizarea amplelor lucrări de restaurare și consolidare ale acestei mărețe biserici, lucrări de curățire a picturii, a fost împodobită cu deosebite odoare sfinte pentru desfășurarea cultului. Toate aceste strădanii au fost binecuvântate prin săvârșirea slujbei de resfințire de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei canonice pe care a efectuat-o în Episcopia Giurgiului în data de 23 aprilie 2010.


Totodată, alături de înființarea sau restaurarea centrelor monahale, a fost susținută și activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziționarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea și consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcașe de cult și înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfășurări a vieții parohiale. Construirea de noi biserici pentru parohiile lipsite de locașurile de cult, ca și restaurarea celor vechi, împodobirea lor cu pictură nouă sau restaurarea celei existente, rămân dovezi ale vocației sale de ctitor. A fost sporit patrimoniul parohiilor sărace din cuprinsul eparhiei noastre prin achiziționarea de case parohiale. Au fost sprijinite lucrările de construcție sau restaurare la multe din locașurile de cult.


Acționând cu râvnă și chibzuință, s-a îngrijit de formarea preoților și de cultivarea tradițiilor sănătoase de pe aceste meleaguri încărcate de istorie.


În plan social-filantropic, au fost înființate mai multe centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizați. Între acestea, se cuvine să enumerăm Asociația „Letca Nouă", înființată în 2006, ce cuprinde, la ora actuală, mai multe centre – Așezământul social „Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana", Casa protejată „Nifon Mitropolitul" și Așezământul social „Grădina Maicii Domnului".


Cu binecuvântarea și implicarea directă a Preasfinției Sale, a luat ființă „Așezământul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" din comuna Slobozia de Giurgiu, așezământ ce are drept scop ocrotirea și reintegrarea în societate a mamelor și copiilor, victime ale violenței în familie. Mamele și copiii care sunt ocrotiți aici beneficiază de un program foarte bine stabilit pentru o perioadă de un an, timp în care persoanele aflate în dificultate vor încerca, cu ajutorul unei echipe bine formate a Episcopiei Giurgiului (medic, asistent medical, psiholog, asistent social, jurist, administrator, instructor de educație), să rezolve situația socială în care se află.


De asemenea, tot prin implicarea Chiriarhului nostru, în Episcopia noastră funcționează cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul", deservit de monahia Andreea Dragomir, medic specialist – medicină de familie. Cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul" al Episcopiei Giurgiului funcționează într-un spațiu modern, cu o dotare corespunzătoare, oferind servicii medicale gratuite atât persoanelor asigurate, cât și persoanelor neasigurate și fără posibilități materiale. Pentru a veni în sprijinul bolnavilor din jud. Giurgiu, cabinetul a fost dotat cu un Electrocardiograf, fiind, în același timp, asigurată asistența medicală pentru peste 1000 persoane care nu beneficiază de asigurări medicale de sănătate.


Îmbogățirea activității culturale a eparhiei a reprezentat și reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinției Sale. Pentru a putea răspunde cerințelor și provocărilor vremii, Preasfinția Sa a acordat binecuvântarea înființării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfășoară atât programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor" și „Alege Școala", cât și diferite conferințe ale credincioșilor giurgiuveni.

Între aceste centre se cuvine să menționăm Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul" din incinta Mănăstirii „Sfântul M. Muc. Gheorghe", Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul" și „Nichifor Crainic" din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban" și Centrul Pastoral-Misionar „Mihai Viteazul" ale Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu" al Mănăstirii „Buna Vestire" din Bolintin, Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniță Filofteia" de la Parohia Joița și Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu" al Protopopiatului Bolintin. Anul acesta, în ziua de 24 martie 2019, Întâistătătorul eparhiei noastre a inaugurat și a sfințit Centrul pastoral-cultural și catehetic „Acoperământul Maicii Domnului" din satul Varlaam, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu.


La eveniment au participat pe lângă membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului, părinții consilieri și protopopi, domnul Dan Rusu, primarul localității Adunații Copăceni, precum și alte autorități locale, alături de persoane care au ajutat la achizitionarea și dotarea centrului. După slujba de sfințire, toți cei prezenți au fost răsplătiți de Preasfințitul Părinte Ambrozie, cel care le-a oferit icoane, publicații apărute la editura eparhială și cărți pentru folos duhovnicesc.


În Centrul pastoral-cultural și catehetic „Acoperământul Maicii Domnului" se vor desfășura pe lângă activitățile culturale și de pregătire a tinerilor creștini, coordonați de maicile de la mănăstirile din județul Giurgiu, întâlniri catehetice pe parcursul vacanțelor, centrul având posibilitatea să găzduiască elevii ce vor participa la aceste tabere.


De asemnea, aici vor fi găzduide diverse activități: conferințe, întâlniri cu tinerii, proiecții de filme și documentare religioase, precum și activități care țin de misiunea sociala a Bisericii, dialogul dintre credință și cultură, dintre viața liturgică și viața socială, teologie și știință.De asemenea, au fost înființate Editura Eparhială și Muzeul eparhial.


Învățământul teologic giurgiuvean se bucură de atenția deosebită a Preasfinției Sale. Din anul școlar 2008–2009, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh (Vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist), cel care a contribuit în mod decisiv la înființarea lui. Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, Preasfinția Sa a pus la dispoziția tinerilor teologi un volum impresionant de cărți din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiții, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens.


Totodată, Episcopia Giurgiului acordă lunar bursa „Teoctist Patriarhul" elevilor eminenți ai Seminarului, ținând cont atât de rezultatele de la învățătură, cât și de situația socială a acestora.


Permanenta preocupare pentru dezvoltarea și încurajarea educației religioase a tinerei generații prin reactivarea catehezei parohiale, reprezintă un imperativ deosebit de actual pentru Chiriarhul nostru.


În acest sens, în Episcopia Giurgiului, astăzi, programul catehetic național „Hristos împărtășit copiilor" se desfășoară în 145 de parohii, unde au fost organizate grupe cu 10-15 copii și tineri.


Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Dr. Ambrozie, la Centrul Eparhial pentru copii și tineret „Sfântul Ioan Valahul", dar și în celelalte centre cultural-pastorale înființate, se desfășoară numeroase activități educativ-religioase în scopul formării caracterului religios-moral al tinerilor. Tot în acest scop, cu binecuvântarea și prin implicarea directă a Preasfinției Sale a fost înființat în cadrul Mănăstirii „Sfântul Ioan Rusul" de la Slobozia, un centru de activități sportive și jocuri recreative, unde tinerii își pot dezvolta abilitățile personale, creativitatea, spiritul de echipă, capacitatea de comunicare și, mai ales, bucuria de a-și face prieteni noi și de a împărtăși cu ei lucrurile frumoase.

În Parohia Joița, Protopopiatul Bolintin, au luat ființă, prin implicarea Preasfinției Sale, Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniță Filofteia" și Căminul preoțesc „Sfânta Muceniță Filofteia" unde preoții pensionați și fără copii din eparhia noastră vor avea posibilitatea să descopere aici un cămin preoțesc modern care dispune de un paraclis pentru slujbe, sală de mese, bucătărie, sală de conferințe și apartamente complet utilate, bibliotecă și o sală socială comună.


În anul 2012, în ziua de 20 decembrie Episcopia Giurgiului, a achiziționat Conacul Drugănescu, situat în comuna Florești-Stoenești. Acest monument de arhitectură, care acum se află într-un amplu proces de restaurare, a fost ridicat între anii 1710-1715 de către Gavril Drugănescu, regăsindu-se în rândul palatelor brâncovenești de la Mogoșoaia și Potlogi, fiind integrat în suita valorilor arhitecturii europene. Aici, au fost amenajate noul sediu al Protoieriei Bolintin, Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu", Biroul de Pelerinaje „Gavril Drugănescu" al Episcopiei Giurgiului, Muzeul etnografic al Episcopiei Giurgiului, urmând ca mai apoi să fie organizat și un un centru de restaurare al obiectelor de patrimoniu din eparhie.


Ca o încununare pentru toate aceste realizări, acum 2 ani, în ziua de 9 aprilie, cu prilejul praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, Chiriarhul nostru, înconjurat de au ales sobor de preoți și de diaconi, a oficiat prima Sfântă și Dumnezeiască Liturghie în noua Catedrală Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din municipiul Giurgiu, fiind un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru toți credincioșii orașului nostru, și nu numai.Cu prilejul împlinirii a treispreezece ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie în demnitatea de Întâiul Episcop al Giurgiului, preoții și credincioșii eparhiei Giurgiului înalță rugăciuni către Bunul și Milostivul Dumnezeu să dăruiască Preasfinției Sale deplină sănătate, pentru a sluji cu aceeași dragoste, înțelepciune și dăruire Biserica lui Hristos și poporul dreptcredincios.


Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 912,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română